Elektrické obvody

1.Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:


2.Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:


3.Graetzovo zapojení diod je:


4.Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven:


5.Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě


6.Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:


7.Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 kOhmů a 3 kOhmů bude:


8.Pi filter, působící jako dolnofrekvenční propust sestává:


9.Co se děje při přemodulování SSB signálu:


10.Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje:


11.Co způsobí kmitání oscilátoru:


12.Záznějový oscilátor (BFO) slouží:


13.Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:


14.Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem:


15.K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:


16.Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:


17.Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:


18.Šířka pásma laděného obvodu závisí na:


19.Princip PLL synthetizátoru je založen na:


20.Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC