Elektrické obvody


1.Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:
2.Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:
3.Graetzovo zapojení diod je:
4.Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven:
5.Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě
6.Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:
7.Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 kOhmů a 3 kOhmů bude:
8.Pi filter, působící jako dolnofrekvenční propust sestává:
9.Co se děje při přemodulování SSB signálu:
10.Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje:
11.Co způsobí kmitání oscilátoru:
12.Záznějový oscilátor (BFO) slouží:
13.Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:
14.Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem:
15.K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:
16.Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
17.Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
18.Šířka pásma laděného obvodu závisí na:
19.Princip PLL synthetizátoru je založen na:
20.Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC